Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB Ukraińska wersja językowa Biuro KB

 

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

 

Potwierdzenie zgodności produkcji żądaniom bezpieczeństwa w Ukrainie  dokonuje się na podstawie  działającego państwowego Systemu Certyfikacji UkrSiepro. System Certyfikacji UkrSiepro działa na podstawie Dekretu Gabinetu Ministrów Ukrainy z 1993 roku  «O standaryzacji i certyfikacji»  zgodnie z którym opracowano komplet normatywnych dokumentów, określających zasady, strukturę i przepisy Systemu Certyfikacji UkrSiepro.

System Certyfikacji UkrSepro przewiduje obowiązkową certyfikację produkcji na zgodność z obowiązkowymi żądaniami zawartymi w państwowych normach, które to działają w ramach obowiązującego systemu prawnego Ukrainy.

Nadzór nad działaniem i organizacją  Systemu Certyfikacji UkrSepro  dokonuje Narodowy organ do spraw certyfikacji - Gospotriebstandart Ukrainy. Swoją decyzją  Gospotriebstandart Ukrainy zatwierdził «Wykaz produkcji, podlegającej obowiązkowej certyfikacji w Ukrainie». Wyżej wymieniony  wykaz powołuje się na normatywne dokumenty, w których zawarto żądania jakim powinien odpowiadać konkretny wyrób.

Do przeprowadzenia certyfikacji upoważnione są tylko niezależne  ośrodki badawcze, którym Gospotriebstandart Ukrainy nadał odpowiednie akredytacje. Na podstawie pozytywnych wyników z obowiązkowo przeprowadzonych badań upoważniony do tego ośrodek badawczy  wystawia certyfikat zgodności, który potwierdza zgodność badanego produktu z przyjętymi normami w systemie UkrSepro.

Certyfikaty wystawione w systemie UkrSepro  wydaje się na okres od 1 roku do 5 lat. Na produkt, który otrzymał certyfikat należy nanieść znak zgodności  UkrSepro, znak również powinien być naniesiony na towarzyszącą dokumentację jeśli tak stanowi przepis.

Ostatnimi czasy Ukraina obrała kurs na integrację z Unią Europejską. Główny krok w kierunku integracji z UE to reforma systemu regulacji technicznej Ukrainy, która jest skierowana na zharmonizowanie z międzynarodowymi systemami regulacji technicznych. Decyzją Gabinetu Ministrów Ukrainy zatwierdzona została koncepcja rozwoju regulacji technicznej na najbliższe lata. Adaptacja prawodawstwa Ukrainy w zakresie regulacji technicznej dochodzi do skutku w drodze wprowadzania regulaminów technicznych na mocy odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej.

W chwili obecnej obowiązują między innymi:

  • Regulamin  Techniczny w zakresie zgodności elektromagnetycznej – EMC.
  • Regulamin  Techniczny dla  wyposażenia i bezpieczeństwa maszyn.
  • Regulamin  Techniczny bezpieczeństwa dla  niskonapięciowego wyposażenia elektrycznego.
  • Regulamin  Techniczny wyposażenia i ochronnych systemów dla zastosowania w strefie zagrożonej wybuchem.
  • Regulamin  Techniczny dla  prostych zbiorników ciśnieniowych.
  • Regulamin  Techniczny  dla nieautomatycznych urządzeń ważących.
  • Regulamin Techniczny dla  źródeł jonizującego promieniowania.
  • Regulamin Techniczny dla środków piorących.

W odróżnieniu od Systemu Certyfikacji UkrSepro, certyfikacja produkcji w oparciu o regulaminy techniczne Ukrainy w dużej mierze przeprowadza się w formie deklarowania zgodności  z obowiązującym regulaminem technicznym. Taka forma certyfikacji powoduje, że wytwórca lub upoważniony przedstawiciel wytwórcy - sprzedawca  przyjmuje na siebie wszystkie  zobowiązania dotyczące potwierdzenia bezpieczeństwa wyrobu na zgodność z obowiązującym wymaganiami zawartymi w regulaminie technicznym Ukrainy.  Maksymalny termin wystawienia  Deklaracji Zgodności nie może przekraczać 5 lat.

Regulacja prawna na Ukrainie w zakresie certyfikacji  jest procesem otwartym i na bieżąco są opracowywane i wprowadzane w życie regulaminy techniczne. Wobec czego należy się liczyć z dalszymi zmianami w ukraińskim systemie certyfikacji.

 

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button

NASI PARTNERZY

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

Certyfikat zgodności GOST R (obowiązkowy)
Certyfikat GOST R (certyfikacja dobrowolna)
Certyfikat zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego
Deklaracja zgodności GOST R
Deklaracja zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat Metrologii
Zezwolenie Rostechnadzor
Ekspertyza higieniczna
Certyfikat zgodności EX w systemie GOST R dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Ekspertyza Techniczna

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

Certyfikat zgodności Unii Celnej
Świadectwo Rejestracji Państwowej
Deklaracja Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej
Certyfikat Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

Certyfikat Higieniczny Ukrainy
Certyfikat zgodności Ukrainy UKRSEPRO
Deklaracja Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
Certyfikat Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
© by KORNET 2012